Żabki Tenatyka zajęć

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ   dla dzieci 4 / 5 - letnich  opracowany w oparciu o program " Olek i Ada " wyd. MAC

  Styczeń


 
Tematyka kompleksowa :
 1. Mijają dni, miesiące, lata

 2. Zima i zwierzęta

 3. Babcia i dziadek
 4. Projekt Zabawki

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda zimą

 • pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach

 • poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.),
  podawanie ich ptasich cech.

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.

Aktywność językowa

Wypowiedzi ustne

 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

 • opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku,
  na końcu lub w środku

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

 

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach
  (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie
  działalności plastycznej

 • odróżnianie druku od pisma

 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Zainteresowania czytelnicze

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym
  i porządkowym

Klasyfikowanie

 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Intuicja geometryczna

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt,
  prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie),
  tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.

Bezpieczeństwo

Świadomość niebezpieczeństwa

 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

 

Zajęcia ruchowe:

 • Ćwiczenia poranne – zestaw nr 18.

 • Zabawy ruchowe: Rozgrzewamy się na mrozie, Pada śnieżek, Jedz to, co lubisz;
  Domy z lokatorami, Podróż samolotem, Kolory ptaków, Ptaki fruwają
  .

 • Zabawa ruchowa z elementem toczenia – Kto ulepi największą kulę?

 • Zabawa ruchowa Przyleciały ptaszki, z wykorzystaniem rymowanki K. Sąsiadka Ptaszki.

 • Zabawy bieżne: Zimowy berek, Leśnik karmi zwierzęta.

 • Zabawa ruchowa z rymowanką – Zima i gil.

 • Opowieść ruchowa przy muzyce – Ptaki w karmniku.

 • Zabawa ruchowa z liczeniem – Rodziny zwierząt.

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 9

Zabawy na świeżym powietrzu.