Żabki Tematyka zajęć

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc Marzec dla dzieci 5-6 letnich opracowany w oparciu o program „Olek i Ada” wyd. MAC
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
 
1. Zwierzęta z dżungli i sawanny
2. Zwierzęta naszych pól i lasów
3. Marcowa pogoda
4. Wiosenne przebudzenia
 

Treści programowe:


Przyroda

Obserwacja przyrody

 • zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.

Przyroda wiosną

 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm)

 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy), łąki wiosną; zwracanie uwagi na rośliny i zwierzęta tam żyjące

 • poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin

 • wyjaśnianie pojęć: ptaki, ssaki, owady.

Procesy poznawcze

Myślenie (logiczne)

 • ocenianie wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe)

 • tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych, z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

 • odróżnianie druku od pisma

 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

 • budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

Klasyfikowanie

 • tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów według jednej cechy: najpierw te, które widzimy – kolor, wielkość, kształt, grubość, a potem według niewidocznych cech, np. przeznaczenia, smaku

 • klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innych cech.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

Zajęcia i zabawy ruchowe:

 • Ćwiczenia poranne – zestaw nr 26.

 • Zabawy ruchowe: Leśne zwierzęta, Dziki na spacerze, W krecich tunelach, Koncert.

 • Zabawa ruchowa z elementem celowania – Celuj do obręczy.

 • Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Przejdź przez przeszkodę.

 • Zabawa ruchowa z elementem czołgania się – Zając w kryjówce.

 • Zabawa ruchowa z elementem rzutu – Dzwonek.

 • Zabawa ruchowa z elementem współdziałania – Stopa do stopy.

 • Zabawa ruchowa kształtująca spostrzegawczość i refleks – Myszki, do norki.

 • Zabawa ruchowa z piłką – Polowanie na piłkę.

 • Zabawa ruchowa pobudzająco-hamująca Wesołe wiewiórki.

 • Zabawa bieżna z elementem współdziałania – Do drzewa i z powrotem.

 • Zabawa ruchowa z elementem równowagi – Jaskółki.

 • Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 13.