Żabki Tematyka zajęć

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc Wrzesień dla dzieci 5-6 letnich opracowany w oparciu o program „Planeta dzieci” wyd. Wsip
 

Planeta dzieci. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – wrzesień

 

 

Cele ogólne:

 •          wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga
 •          poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie  stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu
 •          ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie
 •          nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 •          nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu  poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 •          uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 •          poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola/szkoły);
 •          poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
 •          rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 •          kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób
 •          posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 •          kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 •          rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 •          rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
 •          rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 •          rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, u, i, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 •          zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 •          rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 •          rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;
 •          rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka różnicowanie metrum 2/4;
 •          wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu/szkole i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 •          kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 •          kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;

 

Działania na cały miesiąc:

 •          zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 •          stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki, np. „Witamy się” lub „Witaj…”;
 •          kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 •          wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 •          zestaw ćwiczeń porannych 
 •          zestaw ćwiczeń gimnastycznych 
 •          codzienny pobyt na świeżym powietrzu – spacer w okolicy przedszkola, wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;
 •          zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • ​-    „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub odtwarzanych z audiobook