Wiewióreczki Tematyka zajęć

Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej na listopad dla grupy V „ Wiewióreczki”

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
I. MOJA RODZINA
II. MÓJ DOM
III. MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI
IV. MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO ZAGADNIENIA PROGRAMOWE:


• Wzbogacanie wiedzy o rodzinie; uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi;
• Dokonywanie oceny postepowania bohaterów literackich, uzasadnianie swojego zdania, rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła;
• Rozwijanie umiejętności formułowania dłuższych, poprawnych gramatycznie wypowiedzi na określony temat;
• Poznawanie zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji; rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców;
• Kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby;
• Zapoznanie z wybranymi urządzeniami wykorzystywanymi w gospodarstwie domowym dawniej i dziś ; zwracanie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych;
• Spostrzeganie stanów emocjonalnych innych osób, właściwe reagowanie na nie; kształtowanie właściwych zachowań społecznych;
• Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków;
• Dostrzeganie konsekwencji niewłaściwego ubierania się w stosunku do warunków pogodowych, poznawanie czynników warunkujących zdrowie
• Poznawanie przedmiotów służących do utrzymywania czystości, opisywanie ich zastosowania; przyzwyczajanie do systematycznego dbania o czystość ciała;
• Poznawanie osób niosących pomoc w różnych dolegliwościach;
• Dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu, poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia;
• Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania;
• 6- latki - zapoznanie z literami : i, t, d, k oraz cyframi: 0, 5, 6
• Kształtowanie pojęć matematycznych: utrwalanie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni, utrwalanie figur geometrycznych;
• Prawidłowe odtwarzanie prezentowanych rytmów;
• Rozwijanie informacji prezentowanych rytmów;
• Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej;
• Rozwijanie sprawności manualnych i grafomotorycznych.