Wiewióreczki Tematyka zajęć

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEJ NA KWIECIEŃ DLA GRUPY V – „WIEWIÓRECZKI”

Tematyka kompleksowa:
I. Wiosenne powroty
II. Wielkanoc
III. Wiosna na wsi
IV. Dbamy o przyrodę


Zagadnienia programowe:
• Wzbogacanie wiadomości na temat ptaków; rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata. Rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska, uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej.
• Utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych
• Wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym- opisywanie wyglądu łąki wiosną, wyjaśnianie znaczenia barw ochronnych w życiu zwierząt.
• Wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi – zapoznanie z ich znaczeniem dla człowieka.
• Kształtowanie świadomości ekologicznej- poznanie znaczenia wody w przyrodzie, sposobów jej oszczędzania, pozyskanie informacji na temat zanieczyszczeń zawartych w wodzie i ich wpływu na środowisko. Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego. Poznawanie zasad szanowania przyrody i zachęcanie do ich przestrzegania.
• Rozwijanie słuch fonematycznego.
• 6 – latki – poznawanie małych i wielkich, drukowanych i pisanych liter : j,J, f,F, ż,Ż,h,H. Rozwijanie umiejętności czytania prostych wyrazów.
• Poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych.
• Rozwijanie umiejętności posługiwania się ( w celowo stworzonych sytuacjach) liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym w zakresie 6 ( 5- latki) i w zakresie 10 (6,7-latki). 6-latki – układanie zadań z treścią do samodzielnie ułożonego zapisu działania matematycznego.
• Poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych . nazywanie kolorów ciepłych i kolorów zimnych.
• Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego.
• Rozwijanie sprawności rachunkowych, porównywanie długości i wysokości przedmiotów, utrwalanie liczb i znaków: „+, -, =, < ,>”
• Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej.
• Umuzykalnianie dzieci – słuchanie i śpiewanie piosenek o wiośnie , ilustrowanie ich ruchem.
• Zachęcanie do dbania o sprawność fizyczną.