Słoneczka Tematyka zajęć

 

  
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTERO/PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ
Tematy tygodnia:
 1. MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA
 2. ZIMA I ZWIERZĘTA
 3. BABCIA I DZIADEK
 4. PROJEKT ZABAWKI
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 • Kształtowanie umiejętności planowania.
 • Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci.
 • Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
 • Rozwijanie mowy, wzbogacenie słownictwa  o nazwy wykonywanych czynności
 • Kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu
 • Rozwijanie wyobraźni dzieci.
 • Poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku
 • Przyporządkowani e miesięcy do poszczególnych pór roku
 • Utrwalenie nazw dni tygodnia
 • Utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo –skutkowego
 • Rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą
 • Zapoznanie z pracą leśnika
 • Tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech
· formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
· tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
· wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
· czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków
· wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
· wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie)
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
 • Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów .
 • Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
 • Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie właściwych zachowań społecznych
 • Ćwiczenie pamięci dzieci: nauka i recytacja wierszy
 • Rozwijanie umiejętności kodowania informacji
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych
· wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
· opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
· poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
 • Wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.
 • Ćwiczenia dykcji podczas śpiewu
 • Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych