Słoneczka CHORE DZIECKO procedury

PROCEDURY POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM I PRZEWLEKLE CHORYM
OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1189 z późn. Zm..),
 • Art. 5 i 155 ustawy z 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59  z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i w przedszkolu z dnia 31 sierpnia 2015r.,
 • Statut przedszkola.

 1. W przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków (antybiotyków, syropów, maści, żelów itp.) i preparatów zdrowotnych.
 2. Zakaz nie dotyczy podawania leków lokomocyjnych w dniu wycieczki dzieciom, które nie tolerują jazdy autokarem oraz podawania leków dziecku przewlekle choremu, po to, aby umożliwić mu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
 3. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe.
 4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać
  do przedszkola.  Dzieci w stanach: infekcji np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach, np. złamaniach, zabiegach chirurgicznych, itp, nie mogą uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.
 5. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców (prawnych opiekunów) na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. 
 6. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek udzielania nauczycielom wszelkich informacji dotyczących poważnych chorób, chorób przewlekłych czy dolegliwości dziecka (alergie pokarmowe i związane z nimi szczególne wymagania żywieniowe, schorzenia wziewne, choroby serca, cukrzyca, epilepsja czy epizody padaczkowe, itp.). Zgłoszenia wyłącznie w formie pisemnej z dołączonym zaświadczeniem lekarskim należy składać do dyrektora lub nauczyciela grupy. W przypadku choroby  lokomocyjnej rodzice (opiekunowie prawni) składają zgłoszenie pisemne (zał. 2).
 7. W przypadku choroby przewlekłej u dziecka na rodzicu (opiekunie prawnym) spoczywa obowiązek przekazania nauczycielowi na piśmie szczegółowej i wyczerpującej informacji na temat chorób dziecka oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej.
 8. W przypadku występowania chorób przewlekłych rodzice (opiekunowie prawni) omawiają z nauczycielem sposób udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowia np. sposób ułożenia dziecka do czasu przyjazdu lekarza lub rodzica (opiekuna prawnego), zapewniając w miarę możliwości spokój i bezpieczeństwo.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka przewlekle chorego w formie oświadczenia pisemnego wyrażają zgodę na powiadomienie pogotowia ratunkowego w razie niebezpiecznego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka.
 10. Rodzice (opiekunowie prawni) powinni dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o przebiegu choroby przewlekłej dziecka.
 11. Nauczyciel w sali przedszkolnej w widocznym miejscu umieszcza numer telefonu
  do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przewlekle chorego.
 12. W razie sytuacji spowodowanej pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka przewlekle chorego, nauczyciel równocześnie powiadamia dyrektora, pogotowie ratunkowe          
  i rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
 13. Jeśli w przypadku dziecka przewlekle chorego zachodzi konieczność podawania leków podczas pobytu w przedszkolu, zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu (zał.1).
 14. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie leków dziecku przewlekle choremu należy:
  1. zobowiązać rodziców (opiekunów prawnych) do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania
  2. wymagać od rodziców (opiekunów prawnych) pisemnego upoważnienia do podawania leków, kontroli cukru we krwi  dziecka chorego na cukrzycę (zał.3),
  3. powiadomić dyrektora o sytuacji i przekazać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych),
  4. na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców (opiekunów prawnych) dyrektor wyznacza spośród pracowników (za ich zgodą) osoby pracujące w grupie do podawania dziecku leku. Jedna z osób podaje lek, a druga nadzoruje tę czynność. Obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić podanie dziecku leku poprzez złożenie czytelnych podpisów w sporządzonym rejestrze. Rejestr zawiera imię i nazwisko dziecka, nazwę podawanego leku, dawkę leku, datę i godzinę (zał.4).
 1. Po każdej dłuższej nieobecności dziecka z powodu choroby, w tym choroby zakaźnej, rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 2. Nauczyciele na bieżąco informują rodziców o samopoczuciu dziecka
  lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 3. Jeżeli w przedszkolu nauczyciel zauważy u dziecka objawy wskazujące na stan chorobowy (podwyższona temperatura ciała, uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, głowy, ucha, gardła, wysypka niewiadomego pochodzenia, urazy, wyraźne zmiany w zachowaniu, itp) natychmiast powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o dolegliwościach dziecka, dyrektora przedszkola oraz sporządza odpowiednią notatkę w dokumentacji.
 4. Po otrzymaniu od nauczyciela informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzice (opiekunowie prawni)  są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 5. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi), nauczyciel podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z osobami upoważnionymi przez rodziców (opiekunów prawnych) do odbioru dziecka. Numery telefonów osób upoważnionych do odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) podają na upoważnieniu.
 6. Nauczyciel lub inny pracownik wyznaczony przez dyrektora opiekuje się dzieckiem do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) lub osób upoważnionych.
 7. W sytuacjach nagłych (utrata przytomności, zasłabnięcia i omdlenia, złamania, krwotoki, zwichnięcia, urazy, ciała obce w nosie, gardle, oku, uchu, ukąszenia i użądlenia, oparzenia i odmrożenia, zatrucia) nauczyciel jest zobowiązany do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania pogotowia ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców (opiekunów prawnych)  i dyrektora przedszkola o zaistniałym zdarzeniu.
 Postanowienia końcowe:
 1. Procedury postępowania z dzieckiem chorym obowiązują wszystkich pracowników Przedszkola  Publicznego nr 29 w Opolu oraz rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola.
 2. Z procedurami postępowania z dzieckiem chorym rodzice (opiekunowie prawni) zostają zapoznani poprzez stronę www przedszkola.
 3. Procedura obowiązuje od 01.02.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 – Upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych) do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą wraz z dokumentacją medyczną dziecka i zaświadczeniem lekarskim.
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Upoważnienie rodziców (opiekunów prawnych) do podawania leków dziecku z chorobą lokomocyjną.
ZAŁĄCZNIK NR 3– Zgoda nauczyciela/pracownika do podawania leków dziecku z chorobą przewlekłą.
ZAŁĄCZNIK NR 4– Rejestr podawanych leków.