RODO

Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Przedszkolu Publicznym nr 29 w Opolu
pełni  Pan Ryszard Lasik
kontakt:
iod@cuw.opole.pl
tel. 77 446 11 03
 
Zgodnie art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję,:
 
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych jest:
Publiczne Przedszkole Nr 29 z siedzibą w Opolu
przy ul. Kasprzaka 1, 45-858 Opole,
tel. 77 473584,
mail:  przedszkole@pp29.opole.pl
reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola Panią mgr Agnieszkę Milenkiewicz.
 
Inspektor ochrony danych:
Powołanym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu jest Pan Ryszard Lasik z którym można się kontaktować pod numerem tel.:77 44 61 103 lub adresem Centrum Usług Wspólnych w Opolu ul. Piastowska 17, 45-082 Opole; email: iod@cuw.opole.pl
Z inspektorem ochrony danych może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących:
 • przetwarzania Pani/Pana danych przez przedszkole
 • korzystania przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych
 
Cel przetwarzania i podstawa prawna:
Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe  z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce, zawartych umów oraz na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6. Ust. 1 lit. a RODO)
 
Odbiorcy danych:
Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą wyłącznie:
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. Centrum Usług Wspólnych w Opolu;
 • podmioty, które na podstawie podpisania stosownych umów przetwarzają dane, których Administratorem jest Przedszkole
 
Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola a po tym czasie przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści danych osobowych swoich oraz swojego dziecka (art. 15 RODO),
 • prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO),
 • prawo do ich usunięcia (w przypadku gdy nie jest to sprzeczne z przepisami prawa – art. 17 RODO)),
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność      z prawem przetwarzania (art. 7 ust. 3 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (art. 21 RODO).
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 
Konsekwencja niepodania danych osobowych:
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nie przyjęciem Pani/Pana dziecka do przedszkola, niemożnością podpisania niezbędnych umów.
W przypadku wyrażenia zgody podanie danych jest wymogiem umownym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością realizowania celów do których zgoda jest potrzebna.
 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, nie będą podlegały profilowaniu.