REKRUTACJA do przedszkola na rok 2020-21

17.03.2020
Szanowni Państwo,
 
w związku rozpoczynającym się od 23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok 2020/2021, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 12 kwietnia br., informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji w okresie od 23 marca do 3 kwietnia br., tak by rodzice nie musieli jej dostarczać osobiście.
Skan wniosków i pozostałych dokumentów będzie można wysłać drogą mailową na adres placówki pierwszego wyboru. Rekomenduje się, by wiadomości zawierające dane osobowe przesłane zostały w formie zaszyfrowanej wiadomości, do której hasło zostanie wysłane w osobnym mailu.

Jeśli placówką pierwszego wyboru jest nasze przedszkole - prosimy wnioski kierować na adres:
nabor@pp29.opole.pl

Przypominamy, że
rekrutacja trwa 
w dniach od 23 marca do 3 kwietnia 2020r.

Wszelkie informacje związane z zapisaniem dzieci do przedszkoli są dostępne na stronie Opolskiego Serwisu Oświatowego: http://oswiata.opole.pl/rekrutacja. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi i pobranie niezbędnych do wypełnienia dokumentów. Wśród dokumentów jest oświadczenie o zatrudnieniu, którego treść podajemy poniżej.


W razie pytań jesteśmy dostępne pod numerami telefonów:

 

1.    Dyrektor  Agnieszka Milenkiewicz: 668 13 03 97
2.    Wicedyrektor Agnieszka Limanówka – Grus: 798 080 734

3.    Specjalista ds. żywienia Joanna Bzymek: 510 771 735


 

OŚWIADCZENIE RODZICÓW O ZATRUDNIENIU/UCZENIU SIĘ:
(do skopiowania, wypełnienia i wysłania) ……………………………………………………………………………… 
           imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie
 
…………………………………………………………………………………                                 adres zamieszkania rodzica składającego oświadczenie
 
Oświadczenie rodziców/prawnych* opiekunów kandydata  o zatrudnieniu/uczeniu się* w trybie dziennym

  1. Oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony na podstawie umowy o pracę/ o dzieło/zleceniana czas od …………………..do………......…………………..

w……………………………………………………………………………………
(nazwa i adres zakładu pracy)

  1. Oświadczam, że uczę się w trybie dziennym

w………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres szkoły/uczelni)
Jednocześnie, zobowiązuję się do dostarczenie zaświadczenia o zatrudnieniu/zaświadczenia ze szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w systemie stacjonarnym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.
 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia**  
 
 
 
Opole, ……………………………..                          ………………………………………………………..…..………………….
                        /data/                                                                            /czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/   
  

Pouczenie: 
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dodatkowych dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.
*  niepotrzebne skreślić
** zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, oświadczenia wymagane jako potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - art. 233 §1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.): „kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.      

« powrót