Pszczółki Tematyka zajęć

 
Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc maj dla dzieci 5-6 letnich opracowany w oparciu o program
„Olek i Ada” wyd. MAC
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. Moja ojczyzna
2. Moja miejscowość, mój region
3. Łąka w maju
4. Święto Rodziców
 
TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Moja ojczyzna
- odkrywanie dużej i małej, drukowanej i pisanej litery „H,h”,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu,
- kształtowanie poczucia tożsamości narodowej,
- wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc,
- poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
- stosowanie różnych technik plastycznych
- poznanie stolicy polski, charakterystycznych miejsc,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- utrwalanie liczb i znaków matematycznych i dokonywanie obliczeń,
- poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską, zapoznanie z pojęciem Unii Europejskiej

2. Moja miejscowość, mój region
- rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania (architekturą, zabytkami, ważniejszymi instytucja­mi, pięknem krajobrazu),
- zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski,
- rozwijanie ogólnej sprawności ruchowe
rozbudzanie zainteresowań historią i sztuką ludową swojej miejscowości i swojego regionu,
- rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów,
utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech różnych miejscowości,
- wyjaśnianie pojęć adresat, nadawca; poznawanie znaczenia słowa petycja,

3. Łąka w maju
- rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki,
- poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego
- poznawanie sposobów wykorzystywania łąki przez rolników,
- utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki,
- utrwalanie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt,
- utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń,
- rozwijanie orientacji przestrzennej.

4. Święto rodziców
- uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji na temat ich świąt,
- wyjaśnienie roli matki i ojca w rodzinie, kształtowanie uczucia przywiązania do swoich rodziców,
- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami,
- obmyślanie niespodzianek dla najbliższych, zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domo­wych,
- rozwijanie sprawności manualnych oraz wyobraźni przestrzennej,
- nabywanie odwagi w prezentowaniu innym swoich umiejętności.