Pszczółki Tematyka zajęć

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc kwiecień dla dzieci 5-6 letnich opracowany w oparciu o program
„Olek i Ada” wyd. MAC
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
  • Wiosenne powroty
  • Wielkanoc
  • Wiosna na wsi
  • Dbamy o przyrodę
  • Sowa- mądra głowa
 
TREŚCI PROGRAMOWE:
 
1. Wiosenne powroty
-  odkrywanie  dużej i małej, drukowanej i pisanej litery „C,c”,
-  rozwijanie słuchu fonematycznego,
- zapoznanie z właściwościami jajka,
- wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,
- rozumienie znaczenia ptaków dla środowiska,
- rozwijanie umiejętności się liczebnikami w aspekcie kardynalnym.
 
2. Wielkanoc
-  odkrywanie  wielkiej i małej, drukowanej i pisanej litery „Ł,ł”,
- rozwijanie słuchu fonematycznego,
- poszerzanie zakresu wiadomości na temat tradycji wielkanocnych,
- mierzenie różną miarą, porównywanie wysokości i długości przedmiotów,
- mieszanie farb, uzyskiwanie nowych kolorów,
 
3. Wiosna na wsi
-  odkrywanie dużej i małej, drukowanej i pisanej litery „J,j”,
-  rozwijanie słuchu fonematycznego,
- wzbogacanie wiedzy o środowisku przyrodniczym,
- wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowanych na wsi,
- zapoznanie z znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka,
- rozwiązywanie prostych zadań matematycznych,
 
4. Dbamy o przyrodę
-  odkrywanie dużej i małej, drukowanej i pisanej litery „F,f”,
-  rozwijanie słuchu fonematycznego,
- kształtowanie świadomości ekologicznej,
- wzbogacanie wiadomości na temat żaby i jej pożyteczności, poznanie cyklu rozwojowego żaby,
- stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających liczenia, utrwalanie określeń związanych z położeniem przedmiotów w przestrzeni,
- poznanie znaczenia drzew dla ludzi i środowiska,
 
5. Sowa- mądra głowa
- odkrywanie dużej i małej, drukowanej i pisanej litery „Ż,ż”,
-  rozwijanie słuchu fonematycznego,
- zabawy z kodowaniem i odkodowywaniem informacji,
- rozwiązywanie zagadek, rebusów,
- utrwalanie zapisu graficznego cyfr, wykorzystywanie ich w zabawach matematycznych.