Pszczółki Tematyka zajęć

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc GRUDZIEŃ dla dzieci 5-6 letnich opracowany w oparciu o program „Olek i Ada” wyd. MAC
 
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

  • Jak wyglądał świat przed milionami lat
  • Idzie zima ze śniegiem
  • Idą święta !
  • Projekt Prezent
 
TREŚCI PROGRAMOWE:
 
1. Jak wyglądał świat przed tysiącami lat
• wprowadzenie w świat techniki i jej rozwoju na przestrzeni lat,
•  odkrywanie litery „L, l” - dużej i małej, drukowanej i pisanej,
•  rozwijanie słuchu fonematycznego,
•  wzbogacenie wiedzy na temat czasów prehistorycznych, na temat dinozaurów,
•  rozwijanie świadomości własnego ciała i przestrzeni,
•  pozyskanie wiedzy na temat pracy ludzi wykonujących zawód górnika,
•  rozwijanie umiejętności wokalnych,
•  wprowadzenie znaków matematycznych < > = oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych
•  porównywanie liczebności zbiorów,
•  budowanie poprawnych wypowiedzi, rozwijanie mowy,
•  udział w spotkaniu ze świętym Mikołajem,
•  rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 
2. Idzie zima ze śniegiem
•  obserwowanie zmian występujących w przyrodzie i wiązanie ich z aktualną porą roku,
•  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
•  rozwijanie słuchu fonematycznego,
•  odkrywanie litery „y” wielkiej i małej, drukowanej i pisanej,
•  wzbogacenie doświadczeń plastycznych,
•  rozwijanie rozumienia przyczynowo- skutkowego,
•  utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni,
•  rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, nabywanie zdrowych nawyków,
•  poprawne formułowanie zdań i zadawanie pytań,
•  pobudzanie zmysłów, badanie i określanie właściwości fizycznych wody, śniegu i lodu,
•  wyrabianie poczucia rytmu, nauka prostego układu tanecznego,
•   wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał,
•  poznanie zimowych dyscyplin olimpijskich,
• nabywanie umiejętności przewidywania konsekwencji niebezpiecznych zachowań podczas zabaw zimowych,
•  odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7.
 
3. Idą święta !
•  poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia,
•  rozwijanie słuchu fonematycznego,
•  odkrywanie dużej i małej, drukowanej i pisanej litery „R, r”,
•  rozwijanie umiejętności manualnych, wyrażanie ekspresji w formie plastycznej,
•  rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania,
•  nabywanie umiejętności składania życzeń okolicznościowych,
•  rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej,
•  rozwijanie umiejętności wokalnych, reagowanie na zmiany dynamiczne,
• rozwijanie wrażliwości zmysłowej,
•  prawidłowe posługiwanie się pojęciami dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni,
•  poznanie nazw dni tygodnia i kolejności występowania po sobie,
•  stwarzanie sytuacji edukacyjnych  sprzyjających liczeniu , posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
 
4. Projekt Prezenty
 
•  rozbudzanie zainteresowań dawnymi tradycjami,
•  wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania,
•  budowanie wiedzy na temat właściwości papieru,
•  określanie komu można wręczyć jaki prezent i z jakiej okazji,
•  wzbogacenie doświadczeń plastycznych,
•  rozwijanie doświadczeń wokalnych i tanecznych,
•  wzbogacenie wiedzy na temat różnych sposobów dostarczania prezentów,
•  rozwijanie umiejętności rachunkowych, klasyfikowania przedmiotów i dokonywania pomiarów,
•  samodzielne pakowanie prezentów o różnym kształcie i wielkości.