Pszczółki Procedura funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego

PROCEDURA PRZYJĘĆ I ODBIORÓW DZIECI W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID-19
 
 1. Cel procedury
Procedura określa zasady obowiązujące podczas przyjmowania i odbierania dzieci
z przedszkola od dn. 01.09.2020 do odwołania.
 
 1. Zasady ogólne
 • Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.00 do 17.00.
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do przedszkola są przyprowadzane / odbierane przez osoby zdrowe.
 • Dzieci do przedszkola może przyprowadzić/ odbierać tylko jeden rodzic/opiekun
jednocześnie.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający / odbierający dzieci do / z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak
  i innych dzieci i rodziców / opiekunów wynoszący  min.1,5 m.
 • Dzieci, których rodzice / opiekunowie nie wyrazili zgody na pomiar temperatury ciała dziecka, nie będą wpuszczane na teren placówki.
 • Zabronione jest przynoszenie przez dzieci zabawek do przedszkola oraz jedzenia
  i napojów. Nie dotyczy to grup dzieci młodszych, które przynoszą poduszki na czas leżakowania.
 
 1. Przyjęcie dziecka w przedszkolu
 • Rodzice / opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku przedszkola, za wyjątkiem rodziców / opiekunów dzieci nowo przyjętych, którzy przez okres pierwszych
  2 tygodni września na czas adaptacji dziecka wchodządo części wspólnej przedszkola – szatni zachowując dystans społeczny min. 1,5 m zakrywając usta
  i nos maseczką i dezynfekując ręce płynem dezynfekującym.
 • Rodzice / opiekunowie dzieci już wcześniej uczęszczających wspólnie z rodzicami / opiekunami dzieci nowo przyjętych ustawiają się wraz z dziećmi w kolejce zachowując dystans społeczny min 1,5 m od innych rodziców / opiekunów dzieci
  i pracowników przedszkola
 • O kolejności przyjęć do przedszkola decyduje kolejka. Oczekujący  rodzice / opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą min. 1,5 m.
 • Jeżeli dziecko nie ma podwyższonej temperatury (38°C) zostaje przyjęte
  do przedszkola, a rodzic / opiekun zabiera wszystkie przyniesione przedmioty (hulajnogi, rowerki, zabawki, jedzenie itp.) ze sobą
 • Woźna pełniąca dyżur poranny w szatni od godz. 6.30 odbiera dziecko od rodziców/opiekunów, mierzy temperaturę i zaprowadza do szatni, gdzie w razie potrzeby pomaga w rozebraniu się dziecka
  i odprowadza go do wyznaczonej Sali, gdzie dziecko pod nadzorem nauczyciela myje rączki. Od godz. 6.00 do 6.30 odbiera dziecko od rodziców / opiekunów p. Joanna Bzymek postępując jak powyżej.
 • Rodzic / opiekun po przekazaniu dziecka odchodzi zachowując dystans wobec pozostałych osób oczekujących w kolejce.
 
Przyjęcia dziecka w oddziałach przedszkolnych znajdujących się w budynku szkoły
 • Rodzice / opiekunowie wchodzą do części wspólnej budynku szkoły, po uprzednim założeniu maseczki na nos i usta, a także zdezynfekowaniu rąk płynem dezynfekującym.
 • Rodzice / opiekunowie wraz z dziećmi ustawiają się w kolejce przed wejściem do szkoły zachowując dystans społeczny min 1,5 m od innych rodziców, dzieci
  i pracowników placówki.
 • O kolejności przyjęć decyduje kolejka.
 • Jeżeli dziecko nie ma podwyższonej temperatury (38°C) zostaje przyjęte
  do przedszkola, a rodzic / opiekun zabiera wszystkie przyniesione przedmioty (hulajnogi, rowerki, zabawki, jedzenie itp.) ze sobą
 • Woźna pełniąca dyżur w szatni na terenie zamkniętej oddziału przedszkolnego
  od godz. 6.30 odbiera dziecko od rodziców / opiekunów, mierzy temperaturę, nadzoruje mycie rączek przez dziecko i zaprowadza do szatni, gdzie w razie potrzeby pomaga w rozebraniu się dziecka i odprowadza je do wyznaczonej sali.
  Od godz. 6.00 do 6.30 nauczyciel odbiera dziecko od rodziców / opiekunów postępując jak powyżej.
 • Rodzic / opiekun po przekazaniu dziecka odchodzi zachowując dystans wobec pozostałych osób oczekujących w kolejce.
 
 1. Odbiór dziecka z przedszkola
 • Rodzice / opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku przedszkola, nie dotyczy
  to rodziców / opiekunów dzieci w okresie adaptacji.
 • Rodzice / opiekunowie ustawiają się w kolejce przed wejściem do przedszkola zachowując dystans min. 1,5 m od innych rodziców / opiekunów, dzieci
  i pracowników przedszkola.
 • O kolejności odbioru dziecka z przedszkola decyduje kolejka.
 • Po zgłoszeniu chęci odbioru dziecka (wykonanie telefonu do nauczyciela) rodzic / opiekun czeka, aż wyznaczony pracownik przedszkola – woźna pełniąca dyżur na szatni przygotuje dziecko do wyjścia.
 • Po przekazaniu dziecka rodzic / opiekun odchodzi zachowując dystans
  od pozostałych osób oczekujących w kolejce.
 • W przypadku dzieci w okresie adaptacji rodzice / opiekunowie wchodzą do części wspólnej placówki – szatni z zachowaniem zasad jak podczas przyjęcia dziecka
  do przedszkola.
 
Odbiór dziecka z oddziałów przedszkolnych znajdujących się w budynku szkoły
 • Rodzice / opiekunowie  wchodzą do budynku szkoły zachowując takie same zasady  jak podczas przyprowadzania dziecka do oddziału przedszkolnego
 • Rodzice / opiekunowie ustawiają się w kolejce przed wejściem do budynku zachowując dystans min. 1,5 m od innych rodziców / opiekunów, dzieci
  i pracowników placówki
 • O kolejności odbioru dziecka z placówki decyduje kolejka.
 • Po zgłoszeniu chęci odbioru (wykonanie  telefonu do nauczyciela) dziecka rodzic / opiekun czeka, aż wyznaczony pracownik oddziału przedszkolnego – woźna pełniąca dyżur na szatni przygotuje dziecko do  wyjścia.
 • Po przekazaniu dziecka rodzic / opiekun odchodzi zachowując dystans
  od pozostałych osób oczekujących w kolejce.
 

 
Procedura wewnętrzna funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego dla Przedszkola Publicznego Nr 29
w Opolu, obowiązująca od dnia 01. września 2020 roku
do odwołania.

Przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Wydane na podstawie art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia  14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U.
z 2019 r. poz 59, oraz z 2020 r. oz. 322. 374, 567, 1337)

 
 
 
Organizacja pracy przedszkola
 
 1. Przedszkole Publiczne Nr 29 w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje wg. ustalonych godzin w roku szkolnym, czyli od 6.00 do 17.00.
 2. Praca w grupach przedszkolnych ustalona jest wg. harmonogramu na rok szkolny 2020/2021. Do podstawowych grup przydzieleni są stali nauczyciele i woźne.
  W sytuacjach urlopowych czy chorobowych w miarę możliwości pracują Ci sami nauczyciele, jednak w wyjątkowych sytuacjach będzie rotacja nauczycieli.
 3. Harmonogram pracy rok szkolny 2020/2021
Grupa I od godz.6.00-15.30– Agnieszka Zielińska, Anna Pochwała –Staszczyszyn, Agnieszka Milenkiewicz, Torowska Anna, NiesobskaIwona,pomoc n-ela Stanisława Budzyn, n-ele wspomagający: Agnieszka Limanówka-Grus, Teresa Chwalińska, Marzena Świerszcz- rytmika
Grupa II od godz. 7.30 -17.00 – Błaszczyk Anna, Dembińska Agata, Kokoszka-Drozdowska Violetta, Niesobska Iwona, Pochwała-Staszczyszyn Anna, Stelmaszyk Agata, Świerszcz Marzena- rytmika n-el wspomagający Zimoch Mariola
Grupa III od godz. 8.00-16.30 – Błaszczyk Anna, Dembińśka Agata, Stelmaszyk Agata, Marzena Świerszcz - rytmika, Pochwała- Staszczyszyn Anna – j. angielski, n-el wspomagający Czajka Maria
Grupa IV od godz. 7.30 – 15.30 – Dembińska Agata, Niesobska Iwona, Marzena Świerszcz – rytmika, Fecko Marta – j. angielski
Grupa V – od godz. 7.00-16.00 – Dembińska Agata , Niesobska Iwona, Skibińska Agata, Świerszcz Marzena, n-ele wspomagający Marta Fecko, Wioletta Ruszczak
Grupa VI –od godz. 6.00- 16.00- Ewa Moszyńska, Alicja Kasińska, Kurdek Edyta, Pochwała Staszczyszyn-Pochwała Anna- j. angielski. Marzena Świerszcz – rytmika
Grupa VII – Kurdek Edyta, Wydro Jolanta, Kasińska Alicja, Marzena Świerszcz- rytmika, Anna Torowska, Pochwała-Staszczyszyn Anna – j.angielski
Ilość nauczycieli wynika z godzin pracy przedszkola oraz zajęć dodatkowych.
 1. W przedszkolu odbywają się zajęcia: język angielski, rytmika,
  w grupach starszych religia. Zajęcia realizują nauczyciele posiadający kwalifikacje do ich prowadzenia.
 2. W grupie może przebywać 25 dzieci, w grupie integracyjnej 20 dzieci w tym może być 5 dzieci z niepełnosprawnością. W oddziałach przedszkolnym znajdujących się w budynku szkoły dzieci może przebywać w 2 grupach po 18 dzieci.
 
 1. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m² na dziecko i każdego opiekuna.
 
 1. W sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty , których nie można zdezynfekować lub wyprać. W salach będą rozłożone dywany, po jednej sztuce, ale będą dezynfekowane i prane z większą częstotliwością.
 
 
 1. Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów ani zabawek. Nie dotyczy to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szczególności dzieci z niepełnosprawnością, a także w wyjątkowych sytuacjach dzieci w okresie adaptacji. Grupy młodsze ze względu na leżakowanie przynoszą poduszki, które rodzice co tydzień zabierają do domu w celu wyprania.
 
 1. Sale będą wietrzone co godzinę a oczyszczacze powietrza będą stale używane.
 
 1. Przedszkole zostanie tak zorganizowane, aby w miarę możliwości ograniczyć stykanie się ze sobą poszczególnych grup . Łączenie grup w mniejszych ilościach dzieci następuje podczas przyprowadzania dzieci od 6.00 do 8.00, a także podczas rozchodzenia się dzieci od 15.30 do 17.00. Wynika to z harmonogramu pracy nauczycieli poszczególnych grup. Dzieci z różnych grup spotykają się we wspólnej sali z zachowaniem dystansu, dzieci z danych grup siedzą przy odrębnych stolikach.
 
 1.  Grupy przedszkolne korzystają z placu zabaw przedszkolnego rotacyjnie, zgodnie z harmonogramem i procedurą opracowaną w przedszkolu.
 
 1. Plac zabaw oraz sprzęt używany w ogrodzie jest dezynfekowany po każdej grupie dzieci przez wyznaczonego pracownika – Radosław Kossowski od 6-12.
 
 1. Zaleca się w miarę możliwości organizacyjnych aby część zajęć odbywało się na świeżym powietrzu, przy zachowaniu środków bezpieczeństwo oraz wymaganej odległości od osób trzecich.
 
 1. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi. Posiłki wydawane są przez okienko w zamkniętych naczyniach. Naczynia wracają do kuchni umyte i wyparzone.
 
 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 1,5m.
 
 1. Rodzice znajdują się w wyznaczonej przez przedszkole przestrzeni , dziecko odbiera wyznaczony pracownik – woźna pełniąca dyżur na szatni wg. harmonogramu.
 
 1. Rodzice / opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku przedszkola, za wyjątkiem rodziców / opiekunów dzieci nowo przyjętych , którzy przez okres pierwszych
  2 tygodni września na czas adaptacji dziecka, wchodzą do części wspólnej przedszkola – szatni zachowując dystans społeczny min. 1,5 m zakrywając usta
  i nos maseczką i dezynfekując ręce płynem dezynfekującym.
 
 1. Do przedszkola uczęszcza dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 
 1. Po wcześniejszym uzyskaniu zgody rodziców/ opiekunów na pomiar temperatury dziecka, pracownik przedszkola – woźna pełniąca dyżur na szatni, sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, w trakcie dnia oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów. Temperatura ciała mierzona na czole nie powinna przekraczać 38°C. W ciągu dnia nauczyciele mierzą dzieciom temperaturę po zakończeniu swojej  zmiany, a także w razie konieczności.
 
 1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 
 1. Nauczyciele i pracownicy przedszkola utrzymują dystans społeczny miedzy sobą 1,5 m.
 
 1. Przebywanie osób trzecich w przedszkolu jest ograniczone, w razie konieczności z zachowaniem środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe (dotyczy min. dostawców). Po przyjściu do placówki osoby trzecie wpisują się do rejestru osób przychodzących.
 
 1. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem ( w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania numerów kontaktowych.
 
 1. W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie , bądź miejsce do izolacji dla dzieci przejawiających objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób i powiadamia się niezwłocznie rodziców/ opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.
 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 1. Przed wejściem do budynku obowiązuje przez osoby dorosłe obligatoryjny nakaz dezynfekcji rąk.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 3. W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach ( spożywanie posiłków w salach) , włączników klawiatury np. domofonów. Monitoring prac jest uzależniony od harmonogramu prac pań woźnych:
Grupa I – woźna oddziałowa: Weronika Bartylla
Grupa II – woźna oddziałowa: Izabela Krawiec
Grupa III – woźna oddziałowa: Sylwia Karpińska
Grupa IV – woźna oddziałowa: Beata Redka
Grupa V – woźna oddziałowa: Anna Engel
Grupa VI – woźna oddziałowa: Marysia Misiura
Grupa VII – woźna oddziałowa : Wiesława Stachyra
 1. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 2. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.
 3. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na nos i usta, fartuchy z długim rękawem.
 4. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 5. Toalety dezynfekuje się na bieżąco.
 
Żywienie
 1. Dzieci korzystają z dystrybutorów wody pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 2. Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci stosują się do zasad szczególnej ostrożności poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Dzieci korzystają z posiłków w swoich salach, spełniających warunki szczególnej higieny: dezynfekowane krzesełka i blaty, naczynia stołowe i sztućce myte w temperaturze minimum 60 stopni z dodatkiem detergentu lub wyparzane.
 4. Dzieci samodzielne spożywają posiłki, ze względu na bezpieczeństwo nie są karmione. W przypadku dzieci młodszych w miarę możliwości ograniczane jest karmienie dzieci.
 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola
 1. Pracę w przedszkolu podejmują jedynie osoby zdrowe.
 2. Pracownicy powyżej 60 r. z. lub z istotnymi problemami zdrowotnymi przed podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń epidemicznych.
 3. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe. Jest to izolatka w holu na parterze.
 4. Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują że mogą być zarażeni koronawirusem.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby zyskać teleporadę medyczną.
 6. Przedszkole zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa.
 7. W przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik podejrzany o infekcję, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 10. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie na wspólnym terenie placówki, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 

 
Rodzice, opiekunowie prawni
 
 1. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania wyznaczonych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka ustalonego podczas zapisu dziecka do przedszkola.
 2. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej przez przedszkole przestrzeni, za wyjątkiem rodziców dzieci w okresie adaptacji.
 3. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników przedszkola.
 4. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, są zobligowani do jego nieprzyprowadzania.
 5. Rodzice zobowiązują się do podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury.
 
Postanowienia końcowe
 1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki do 3 lat Wydane na podstawie art. 8a ust 5 pkt 2 ustawy z dnia  14 marca 1985r.oPaństwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.
  z 2019 r. poz 59, oraz z 2020 r. oz. 322. 374, 567, 1337)
 2. Procedura jest dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych i osobowych Przedszkola Publicznego Nr 29 w Opolu.
 
Oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkole podstawowej
 
Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych
 1. Oddziały przedszkolne funkcjonują od godz. 6.00 do godz. 17.00
 2. Praca w grupach przedszkolnych ustalona jest wg. harmonogramu na rok szkolny 2020/2021. Do podstawowych grup przydzieleni są stali nauczyciele i woźne. W sytuacjach urlopowych czy chorobowych w miarę możliwości pracują Ci sami nauczyciele, jednak w wyjątkowych sytuacjach będzie rotacja nauczycieli.
 3. Harmonogram pracy nauczycieli w poszczególnych grupach:
 
Grupa VI –od godz. 6.00- 16.00- Ewa Moszyńska, Alicja Kasińska, Kurdek Edyta, Pochwała Staszczyszyn-Pochwała Anna- j. angielski. Marzena Świerszcz – rytmika
Grupa VII – Kurdek Edyta, Wydro Jolanta, Kasińska Alicja, Marzena Świerszcz- rytmika, Anna Torowska, Pochwała-Staszczyszyn Anna – j.angielski
 
 1. W oddziałach przedszkolnych odbywają się zajęcia: język angielski, rytmika i religia. Zajęcia prowadzą nauczyciele przychodzący z budynku głównego przedszkola.
 2. W oddziałach przedszkolnych jest po 18 dzieci.
 3. Oddziały przedszkolne w miarę możliwości mają ograniczone stykanie się ze sobą poza przychodzeniem dzieci od godz 6.00 do godz. 7.30 i rozchodzenie się dzieci od 16.00 do 17.00. Podczas wspólnego przebywania dzieci z obu grup siedzą przy oddzielnych stolikach.
 4. Nauczyciele i woźne, mają ograniczony kontakt w miarę możliwości z pracownikami szkoły.
 5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci znajdują się w wyznaczonej przez szkołę przestrzeni, dziecko odbiera/przyprowadza woźna pełniąca dyżur na szatni po wcześniejszej rozmowie telefonicznej powiadamiającej o przyjściu rodzica/opiekuna.
 6. W budynku szkoły wyznaczone jest pomieszczenie, bądź miejsce izolacji dla dzieci przejawiających objawy chorobowe z zachowaniem 2 m odległości od innych osób i powiadamia się niezwłocznie rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.
 7. Dzieci objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną zajęcia mają prowadzone w budynku głównym przedszkola.
 8. Pozostałe punkty organizacji pracy pozostają bez zmian w procedurach przedszkolnych
 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
 1. W oddziałach przedszkolnych prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych – klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Każda woźna przypisana do swojej grupy odpowiada za prace porządkowe w zakresie swojej grupy. Pomieszczenia przyjmowania posiłków woźne sprzątają i dezynfekują na zmianę wg. harmonogramu.Ciągi komunikacyjne, są dezynfekowane przez pracowników szkoły- woźne.
 2. Korzystanie ze wspólnych toalet związane jest z uczniami klas młodszych szkoły. Wprowadzony został harmonogram korzystania z toalet. Grupa Pszczółki godz. 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.30, 12.00, 13.30, 14.00. Grupa Żabki: 8.459.15,10.15, 10.45, 11.45, 12.15, 13.45, 14.15. Przed skorzystaniem z toalety, w trakcie po każdym dziecku i po opuszczeniu łazienki, toalety dezynfekuje woźna przydzielona do danej grupy.  W miarę możliwości dzieci z oddziałów przedszkolnych nie stykają się z uczniami ze szkoły podstawowej. W sytuacjach awaryjnych dzieci korzystają z toalety wychodząc z woźną. Harmonogram korzystania z toalet jest uzależniony od godzin pracy pań woźnych. Grupy będą co tydzień wymieniać się czasem korzystania z toalety.
 3. Pozostałe punkty higiena czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni pozostaje bez zmian.
Żywienie
 1. Posiłki do oddziałów przedszkolnych są przywożone przez wyznaczonego pracownika – Radosław Kossowski, w pojemnikach zamkniętych. Do przedszkola oddawane są pojemniki umyte.
 2. Pozostałe punkty z żywienia pozostają bez zmian.
 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola
 
 1. W szkole pracownik z pojawiającymi się objawami choroby korzysta z wyznaczonego przez szkołępomieszczenia, bądź znajduje się w obszarze do izolacji. Ewentualnie korzysta w sytuacjach wyjątkowych z izolatki na terenie przedszkola.
 2. Pozostałe punkty pozostają bez zmian.
Rodzice i opiekunowie prawni
 1. Przestrzeganie powyższych procedur obowiązuje jak w budynku głównym przedszkola.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


[1] Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej Sali wlicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.