Pszczółki dokumenty / procedury Uchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA NR LXVI/1237/18 RADY MIASTA OPOLA

z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) w związku z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statutach przedszkoli publicznych.

§ 2. Ustala się miesięczną opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

§ 3.1. Opłata, o której mowa w § 2, ulega obniżeniu o 50% na wniosek rodziców (opiekunów prawnych):
1) na dziecko, na które przyznany jest zasiłek pielęgnacyjny;
2) na dziecko z rodziny wychowującej dwoje lub więcej dzieci, pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów prawnych) i we wspólnym gospodarstwie domowym, w której przyznano zasiłek pielęgnacyjny przynajmniej na jedno dziecko;
3) na dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego;
4) na drugie i każde kolejne dziecko z danej rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego.
2. Obniżenie opłaty na dane dziecko przysługuje tylko z jednego tytułu.
3. Do wniosku o obniżenie opłaty na podstawie ust. 1 pkt 1–3 dołącza się decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego lub pielęgnacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów.
4. Do wniosku o obniżenie opłaty na podstawie ust. 1 pkt 4 dołącza się zaświadczenie wydane przez dyrektora przedszkola, w którym drugie i kolejne dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.

§ 4.1. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego rodzice (opiekunowie prawni) wnoszą do dziesiątego dnia każdego miesiąca.
2. W przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola w trakcie miesiąca opłata, o której mowa w § 2, jest pobierana za okres korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXXIV/671/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Opole (Dz. Urz. Województwa Opolskiego z 2016 r. poz. 2533) oraz uchwała zmieniająca nr XXXVII/739/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego poz. 348) i uchwała zmieniająca nr XLVII/939/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Województwa Opolskiego poz. 2241).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady Małgorzata Wilkos