Muchomorki Tematyka zajęć

 

PLAN  PRACY  WYCHOWAWCZO-

DYDAKTYCZNEJ

na miesiąc  - Styczeń

dla  dzieci   6 – letnich

w oparciu o nową „Podstawę programową”z 2017 roku i program wychowania przedszkolnego pt. „OLEK I ADA”

 

Tematyka  kompleksowa:

 

1.    Mijają dni, miesiące, lata.

2.    Zima i zwierzęta.

3.    Babcia i dziadek.

4.    Projekt „Zabawki”

 

Zadania programowe:

 

·        kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.

·        wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich.

·        tworzenie słów: rozpoczynających się, kończących się daną głoską i mających ją w środku

·        różnicowanie samogłosek i spółgłosek

·        wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

·        czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

·        rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż

·        czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

·        rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

·        odróżnianie druku od pisma

·        wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych

·        budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

·        dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy

·        nazywanie kolejnych pór roku, dni tygodnia, miesięcy

·        poznawanie kalendarza, jego roli w określaniu miesięcy i dni tygodnia.

·        posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

·        kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą

·        poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

·        określanie nastroju, kolorytu, kształtu, treści przekazywanych przez dany obraz, daną rzeźbę.

·        nazywanie barw występujących w otoczeniu (w przyrodzie, barw przedmiotów, ubrań itp.).

·        słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej.

·        śpiewanie tekstów rymowanek na własne melodie

·        improwizowanie piosenek ruchem.

·        uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.

·        pomaganie zwierzętom w przetrwaniu zimy – dokarmianie, dopajanie ptaków w karmnikach

·        poznawanie przedstawicieli ptaków zimujących w Polsce (gile, jemiołuszki, wrony itp.), podawanie ich ptasich cech.

·        określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.

·        poznawanie ludzi różnych ras; określanie, skąd pochodzą, w jakich warunkach klimatycznych żyją

·        poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa

·        wskazywanie kontynentów, oceanów, mórz

·        zabawy z globusem, np. zabawa Palcem po świecie.

·        wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich

·        opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.

·        słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.

·        rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

·        tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

·        reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej – wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu.

·        przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.

·        określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)

·        dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.

·        przedstawienie przygotowanego programu artystycznego dla rodziców lub dziadków z okazji ich świąt; wykonywanie upominków; wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi

·        podawanie przybliżonych dat świąt rodziców i świąt dziadków.

·        wyrażanie uczuć względem członków rodziny (słowami, gestem, czynnościami).

·        powtarzanie z pamięci wierszy, piosenek.

·        formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.

·        stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.

·        nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.

·        poznawanie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).

·        dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.

·        dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.

·        klasyfikowanie tych samych obiektów wielokrotnie, każdorazowo według innej cechy.

·        samodzielne eksperymentowanie z właściwościami materiałów, np. różnego rodzaju papierem.

·        poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych, np.: batiku, kolażu, frotażu, mokrego w mokrym, origami itp.