Muchomorki Tematyka zajęć

 
PLAN  PRACY  WYCHOWAWCZO-
DYDAKTYCZNEJ
na miesiąc  - Październik
dla  dzieci   6 – letnich
w oparciu o nową „Podstawę programową”z 2017 roku i program wychowania przedszkolnego pt. „OLEK I ADA”
 
Tematyka  kompleksowa:
 1. Idzie jesień… przez ogród i sad.
 2. Idzie jesień… do zwierząt.
 3. Co z czego otrzymujemy?
 4. Idzie jesień… z deszczem.
Zadania programowe:
 
 • poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, sadu, drzew owocowych – rozpoznawanie ich po owocach
 • rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku
 • wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej
 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie)
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • rozpoznawanie i nazywanie najczęściej spożywanych warzyw, wskazywanie ich jadalnych części
 • rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).
•        poznawanie sposobów przygotowania się wybranych zwierząt do zimy
•        zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała
•        rozpoznawanie owoców: za pomocą dotyku, węchu, wzroku, po smaku.
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych
 • obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).
 • szanowanie wody, niemarnowanie jej.
 • obserwowanie zjawisk fizycznych w najbliższym otoczeniu
 • uczestniczenie w wybranych zabawach badawczych, np. badanie tonięcia i pływania ciał.
Procesy poznawcze
Myślenie (logiczne)
 • wykonywanie czynności wymagających analizy, syntezy, porównywania, klasyfikowania
 • porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.
Początkowa nauka czytania i pisania
Słuch fonematyczny
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby, np. w zabawach: wymyślanie mowy robotów, kosmitów, wołanie kogoś z podwórka do domu)
 • wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach
 • tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
Przygotowanie do czytania
 • czytanie całościowe nazw umieszczonych w sali
 • czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter
Przygotowanie do pisania
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestniczenie w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rysowanie po śladzie
 • prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
Elementy matematyki
Orientacja przestrzenna
 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.
Liczenie
 • odróżnianie błędnego liczenia od liczenia poprawnego
 • kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą
 • poznawanie cyfr
Działalność plastyczna
Zainteresowania plastyczne
 • wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.
W świecie sztuki – muzyka
Muzyka i śpiew
 • śpiewanie piosenek z repertuaru dziecięcego.
Muzyka i ruch
 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem
 • ilustracyjnych
 • tanecznych
 • przy akompaniamencie instrumentu
 • opowieściach ruchowych
 • z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: gazet, wstążek itp.
Aktywność ruchowa
Sprawność ruchowa
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:
 • kształtujących postawę ciała
 • orientacyjno-porządkowych
 • bieżnych
 • z elementem czworakowania
 • z elementem skoku, podskoku
 • z elementem rzutu, chwytu
 • równoważnych
 • organizowanych metodą opowieści ruchowej
 • ze śpiewem
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.