Muchomorki Tematyka zajęć

PLAN  PRACY  WYCHOWAWCZO-
DYDAKTYCZNEJ
na miesiąc  - Maj
dla  dzieci   6 – letnich
w oparciu o nową „Podstawę programową”z 2017 roku i program wychowania przedszkolnego pt. „Olek i Ada”
Tematyka  kompleksowa:
1. Moja ojczyzna
2. Moja miejscowość, mój region
3.Łąka w maju
4. Święto rodziców
Zadania programowe:
•nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych obiektów i miejsc
•poznawanie legend związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
•poznawanie zapisu nazwy swojej miejscowości
•poznawanie herbu swojej miejscowości (lub projektowanie herbu)
•kultywowanie tradycji związanych ze swoim regionem.
•poznawanie ważniejszych punktów usługowych znajdujących się w pobliżu, określanie pełnionych przez nie funkcji
•poznawanie, na podstawie swojej miejscowości, sposobów budowania domów dawniej i obecnie oraz wykorzystywanych materiałów budowlanych
•zwracanie uwagi na architekturę wnętrz oraz architekturę zieleni zwiedzanych obiektów w swojej miejscowości
•poznawanie zawodów związanych z wybraną dziedziną życia społecznego, np.: budownictwem, szkolnictwem, służbą zdrowia.
•wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
•rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
•czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
•rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
•odróżnianie druku od pisma
•wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
•wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
•posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
•kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
•porównywanie masy przedmiotów na oko
•poznawanie różnych rodzajów wag, wyjaśnianie ich roli w określaniu masy przedmiotów
•uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.
•podawanie nazwy swojej ojczyzny i jej stolicy
•poznawanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
•stosowanie zwrotów: jesteśmy Polakami, mieszkamy w Polsce, mówimy po polsku itp.
•wskazywanie położenia Polski na mapie Europy
•wskazywanie na mapie i podawanie nazw państw sąsiadujących z Polską
•uważne słuchanie, pytanie o niezrozumiałe fakty i formułowanie własnych wypowiedzi o ważnych sprawach
     • poznawanie łąki wiosną wszystkimi zmysłami; oglądanie, wąchanie, słuchanie odgłosów z zamkniętymi oczami
•poznawanie sposobów wykorzystania łąki przez rolników
•poznawanie wybranych owadów i ich roli w rozwoju roślin
•wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
•wyjaśnianie zjawiska tęczy.
•poznawanie wybranych roślin zielnych (np.: rumianek, pokrzywa, koniczyna, mniszek lekarski itp.) i ich znaczenia dla ludzi (ziołolecznictwo, kosmetyki)
•wyjaśnianie znaczenia pszczół i mrówek dla człowieka i przyrody.
•wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków
•stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.).
•poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
•stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni.
•opisywanie wyglądu rodziców; podawanie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
•podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
•opowiadanie o ulubionych zajęciach domowych poszczególnych członków rodziny
•wyjaśnianie wieloznaczności słowa dom.
•określanie znaczenia wspólnego przeżywania świąt rodzinnych
wyrażanie swoich przeżyć wewnętrznych, uczuć poprzez różne formy ekspresji: słownej, ruchowej, muzycznej, plastycznej.