Muchomorki Tematyka zajęć

PLAN  PRACY  WYCHOWAWCZO-
DYDAKTYCZNEJ
na miesiąc  - Kwiecień
dla  dzieci   6 – letnich
w oparciu o nową „Podstawę programową”z 2017 roku i program wychowania przedszkolnego pt. „Olek i Ada”
Tematyka  kompleksowa:
  1. Wiosenne powroty
  2. Wielkanoc
  3. Wiosna na wsi
  4. Dbamy o przyrodę
Zadania programowe:
• zachęcanie do obserwowania przyrody w różnych porach roku, w różnych miejscach i w różnym czasie.
• poznawanie życia ptaków wiosną – budowanie gniazd, składanie jaj, wyleganie się młodych, dbanie o nie.
• wyjaśnianie określeń: rośliny chronione, zwierzęta chronione; poznawanie przedstawicieli ginących gatunków.
• analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.
• skupianie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań
• dłuższe skupianie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.
• uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.
• opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
• wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
• wypowiadanie się zdaniami złożonymi
• wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
• czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).
• rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
• czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej)
• czytanie krótkich tekstów o prostej budowie fonetycznej
• rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
• odróżnianie druku od pisma
• wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
• wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
• budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania
• posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym
• kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
• rozwiazywanie zadań tekstowych o tematyce bliskiej dzieciom; stosowanie metody symulacji.
• rozróżnianie zbiorów nierównolicznych i zbiorów nierównolicznych (rozumienie liczby w aspekcie kardynalnym).
• kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
• nazywanie barw – ciepłych i zimnych.
• wycinanie konkretnych lub dowolnych kształtów z papieru kolorowego, ścinków tekstylnych, tektury itp.
• wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
• opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
• poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…) Treści programowe:
• poznawanie, w sposób pośredni (film, książka), zwierząt hodowanych na wsi – zarówno osobników dorosłych, jak i ich potomstwa; nazywanie ich miejsc zamieszkania; naśladowanie ruchów i głosów
• wyjaśnienie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.)
• wyjaśnianie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt
• tworzenie ciągów słów na zasadzie skojarzeń (np. ryba – woda – statek…)
• tworzenie uogólnień do podanych nazw przedmiotów, roślin, zwierząt.
• stosowanie pojęć ogólnych (np.: ubrania, owoce, zwierzęta itp.)
• wymyślanie zdrobnień i zgrubień (np. kot – kotek – kocisko)
• poznawanie etapów rozwojowych, np. żaby, motyla.
• szanowanie wody, niemarnowanie jej
• poznawanie sposobów ochrony środowiska
• poznawanie idei obchodów Światowego Dnia Ziemi (zainicjowanego przez Uniwersytet Stanforda w Kalifornii)
• poznawanie przejawów działalności ekologicznej:
-segregowanie odpadów
-oczyszczanie ścieków
-zakładanie filtrów na kominy
-ochrona roślin i zwierząt
-oszczędne korzystanie z surowców i materiałów (oszczędzanie wody i energii)
-tworzenie parków narodowych i rezerwatów przyrody
-sadzenie drzew i krzewów
-dokarmianie zwierząt
• poznawanie norm ekologicznych – nakazu:
-segregowania odpadów
-oszczędnego gospodarowania materiałami
-oszczędnego korzystania z wody.
• układanie historyjki obrazkowej (6 obrazków) według kolejności zdarzeń