Muchomorki Tematyka zajęć

 
PLAN  PRACY  WYCHOWAWCZO-
DYDAKTYCZNEJ
na miesiąc  - Listopad
dla  dzieci   6 – letnich
w oparciu o nową „Podstawę programową”z 2017 roku i program wychowania przedszkolnego pt. „OLEK I ADA”
 
Tematyka  kompleksowa:
 
1. Moja rodzina.
2. Mój dom.
3. Moje prawa i obowiązki.
4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.
 
Zadania programowe:
 
 • określanie pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny (np. babcia to mama mamy itp.)
 • opowiadanie o ulubionych zajęciach poszczególnych członków rodziny
 • podawanie informacji na temat pracy zawodowej rodziców
 • łączenie pracy zawodowej rodziców z otrzymywaniem wynagrodzenia jako źródła budżetu
 • określanie czynności wykonywanych w domu przez poszczególnych członków rodziny
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie.
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • poznawanie różnych zawodów niedostępnych bezpośredniej obserwacji
 • określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym.
 • dostrzeganie roli urządzeń gospodarstwa domowego w ułatwianiu pracy ludziom
 • porównywanie urządzeń z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami.
 • oglądanie zdjęć, albumów, filmów przedstawiających osiągnięcia człowieka w zakresie rozwoju myśli technicznej (np. budowa mostu, tunelu, wysokiego budynku, pojazdu kosmicznego)
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • przejawianie życzliwości i troski w stosunku do zwierząt.
 • poznawanie sposobu ochrony przed atakami zwierząt, np. psa.
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
 
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach
 • akceptowanie równości praw wszystkich.
 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku
 • przestrzeganie podstawowych zasad związanych z higieną.
 • uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie.
 • spożywanie różnorodnych pokarmów.
 • uświadomienie zagrożeń wynikających z: niewłaściwego zachowania się względem zwierząt, kontaktów z nieznajomymi (podawanie danych osobowych), samodzielnego spożywania lekarstw, samodzielnego stosowania środków chemicznych, przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 
 • odwzorowywanie figur, cyfr, liter zgodnie z podanym wzorem
 • wskazywanie takich samych liter, cyfr.
 • rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż
 • czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).
 • rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji
 • rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek
 • wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
 • liczenie głosek.
 • rozwiązywanie zagadek, rebusów
 • układanie zagadek.
 • zapamiętywanie informacji po to, żeby móc je kiedyś wykorzystać.
 • dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych
 • koncentrowanie uwagi w toku naturalnej aktywności.
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
 • tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
 • układanie rymów do podanych słów
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej
 • odróżnianie druku od pisma
 • wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech
 • dostrzeganie symetrii w otoczeniu (np. w budowie ciała człowieka, zwierząt – motyle, ptaki, przedmiotów – parasol itp.).
 • poznawanie różnych zjawisk fizycznych i chemicznych: topnienia ciał stałych (np. śniegu), krystalizacji, rozpuszczalności ciał stałych w wodzie, parowania i skraplania, rozszczepienia światła (tęcza), zjawisk akustycznych (np. echo), magnetycznych.
 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
 • reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych.