Krasnoludki Tematyka zajęć

Znalezione obrazy dla zapytania grafika zabawy dzieci
 
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej styczeń 2020
 w oparciu o program „Olek i Ada” dla 3 latka
nową „Podstawę programową”z 2017 roku.

 
 
  • MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA
  • ZIMA I ZWIERZĘTA
  • TEATR
  • W ŚWIECIE BAJEK

TREŚCI PROGRAMOWE NA MIESIĄC STYCZEŃ:
 
Własne możliwości
    • współdecydowanie przy wyborze ubrania, zabawki, zabawy
    • poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…).
Koledzy, grupa przedszkolna
Dziecięce relacje
    • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
Współdziałanie w grupie
    • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Komunikowanie się w grupie
    • odpowiadanie na zadane pytania
    • dzielenie się swoimi przeżyciami.
Świat wartości
Wewnętrzne potrzeby
    • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.
Aktywność językowa
Wypowiedzi ustne
    • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Elementy matematyki
Organizacja czasu i przestrzeni
    • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu
    • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy.
Przyroda
Obserwacja przyrody
    • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.
Przyroda zimą
    • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik; dokarmianie ich.
Podstawy ekologii
    • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie ptaków zimą.
Procesy poznawcze
Spostrzeganie wzrokowe
    • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku)
    • rozpoznawanie i nazywanie figur, znaków, symboli.
Uwaga
    • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
Aktywność językowa
Słownictwo
    • wyszukiwanie przedmiotów po usłyszeniu ich nazw.
Wypowiedzi ustne
    • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Elementy matematyki
Orientacja przestrzenna
    • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.
Liczenie
    • liczenie wyodrębnianych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika
    • liczenie na palcach.
Intuicja geometryczna
    • dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
    • układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych.
Koledzy, grupa przedszkolna
Dziecięce relacje
    • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
Współdziałanie w grupie
    • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Komunikowanie się w grupie
    • odpowiadanie na zadane pytania.
W świecie sztuki – teatr
Teatr dziecięcy
    • uczestniczenie w różnych zabawach ruchowo-naśladowczych
    • recytowanie rymowanek, wierszy, połączone z odpowiednią mimiką, odpowiednim gestem, ruchem
    • odgrywanie różnych ról w zabawach tematycznych
    • uczestniczenie w przedstawieniach wystawianych przez starszych kolegów
    • uczestniczenie w przygotowywaniu rekwizytów, elementów scenografii, strojów do przedstawień parateatralnych.
W świecie sztuki – muzyka
Muzyka i śpiew
    • słuchanie utworów instrumentalnych, np. muzyki filmowej.
Procesy poznawcze
Pamięć
    • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
Uwaga
    • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
Aktywność językowa
Zabawy z dźwiękami
    • słuchanie, rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów zwierząt, pojazdów.
Ćwiczenia artykulacyjne
    • słuchanie i powtarzanie podanych słów, zdań.
Słownictwo
    • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
Wypowiedzi ustne
    • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Koledzy, grupa przedszkolna
Dziecięce relacje
    • uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.
Komunikowanie się w grupie
    • dzielenie się swoimi przeżyciami.
Początkowa nauka czytania i pisania
Percepcja wzrokowa
    • porównywanie dwóch schematycznych obrazków o tej samej treści, wskazywanie różnic
    • dobieranie elementów pasujących do całości.
Słuch fonematyczny
    • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
Przygotowanie do czytania
    • obserwowanie nauczyciela czytającego książeczki i podejmowanie prób naśladowania go (zainteresowanie nabywaniem umiejętności czytania).
Kącik książki
    • wybieranie książeczek do czytania
    • samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby
    • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.
Zainteresowania czytelnicze
    • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
    • dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek.
Procesy poznawcze
Spostrzeganie wzrokowe
    • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków
    • wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami.
Spostrzeganie słuchowe
    • rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów
    • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie).
Pamięć
    • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.
Uwaga
    • skupienie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.
Aktywność językowa
Zabawy dźwiękami
    • poruszanie się odpowiednio do wystukiwanego na bębenku lub tamburynie rytmu: marsz, bieg, podskoki.
Ćwiczenia oddechowe
    • dmuchanie na przedmioty, pasek papieru przyklejony do nosa, piłeczki, waciki…
Słownictwo
    • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).
Wypowiedzi ustne
    • odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
Elementy matematyki
Organizacja czasu i przestrzeni
    • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.
Liczenie
    • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
Klasyfikowanie
    • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
Mierzenie długości, szerokości, wysokości
    • stosowanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki.
Koledzy, grupa przedszkolna
Współdziałanie w grupie
    • uczestniczenie we wspólnych zabawach.
Działalność plastyczna
Obcowanie ze sztuką
    • tworzenie prac plastycznych wykonywanych różnymi technikami.
Zainteresowania plastyczne
    • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).
W świecie sztuki – muzyka
Muzyka i śpiew