Biedronki Tematyka zajęć 
PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTERO/PIĘCIOLETNICH NA MIESIĄC GRUDIEŃ
Tematy tygodnia:
 1. Jak wyglądał świat przed milionami lat
 2. Idzie zima ze śniegiem
 3. Idą święta
 4. Projekt Prezent
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
 • Kształtowanie umiejętności planowania.
 • Usprawnianie aparatu oddechowego dzieci.
 • Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
 • Rozwijanie mowy, wzbogacenie słownictwa  o nazwy wykonywanych czynności
 • Kształtowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek różnego typu
 • Rozwijanie wyobraźni dzieci.
 • poznawanie prehistorycznych zwierząt i roślin występujących na Ziemi przed milionami lat
 • poznawanie wybranych właściwości fizycznych węgla kamiennego i soli kamiennej.
 • poznawanie różnych źródeł energii (węgiel, ropa naftowa, energia słoneczna, siła wiatru, siła wody), form ich wykorzystania.
 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów, które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • wsłuchiwanie się i określanie rodzaju dźwięków, ich natężenia, odległości, kierunku.
· słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
· opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
· formułowanie dłuższych wypowiedzi o ważnych sprawach.
· tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku
· wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
· czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków
· wykonywanie prac plastyczno-konstrukcyjnych różnymi technikami
· wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych
 • wykorzystywanie orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
 • Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie)
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
 • Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów .
 • Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
 • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
 • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
 • Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
 • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
 • Kształtowanie właściwych zachowań społecznych
 • Ćwiczenie pamięci dzieci: nauka i recytacja wierszy
 • Rozwijanie umiejętności kodowania informacji
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych z świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń.
 • dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób
 • poznawanie sposobów wyrażania własnych i odczytywania cudzych uczuć
 • dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii względem innych.
 • słuchanie wyjaśnień niezrozumiałych słów.
 • Utrwalenie nazw figur geometrycznych
 • dostrzeganie zmian zachodzących z przyrodzie zimą, nazywanie ich.
 • poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej
 • wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • nazywanie elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.
· wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
· kończenie zdań, np. Gdyby ryby potrafiły mówić, to…
· opowiadanie historyjek obrazkowych ułożonych według kolejności zdarzeń.
· poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników
· stosowanie przyimków, określanie położenia przedmiotów w przestrzeni
· poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).
 • Zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania
 • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
 • Wyrabianie szybkiej reakcji na sygnał
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat dinozaurów
 • Poznanie historii węgla
 • Utrwalenie wiedzy na temat kopalni
 • Kultywowanie polskiej tradycji
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.
 • Ćwiczenia dykcji podczas śpiewu
 • Wdrażanie do samodzielnego działania, badania rzeczywistości, wnioskowania
 • Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych