Biedronki Tematyka zajęć

PLAN  PRACY  WYCHOWAWCZO-
DYDAKTYCZNEJ
na miesiąc  - KWIECIEŃ
dla  dzieci   4-5 – letnich
w oparciu o „Podstawę programową”
 i program wychowania przedszkolnego pt. „PLANETA DZIECI”
 
Tematyka  kompleksowa:
 
 1. Swięta, święta, biją dzwony
 2. Wielkanoc
 3. Z kulturą za pan brat
 4. Jestem kulturalny
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
  • poznanie znaczenia tradycji,
  • poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół,
  • budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami,
  • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą,
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
  • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania,
  • zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,
  • poznanie zabaw matematycznych z pisankami,
  • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,
  • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
  • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,
  • poznawanie piosenek o tematyce świątecznej,
  • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
  • rozwijanie sprawności fizycznej,
  • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,
  • poznanie budowy jajka,
  • doskonalenie percepcji wzrokowej,
  • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,
  • budzenie zainteresowania otaczającym światem,
  • budowanie słownika czynnego,
  • rozwijanie umiejętności budowania spójnej i logicznej wypowiedzi,
  • zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji,
  • poznanie tradycji związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym,
  • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi,
  • wzmacnianie poczucia przywiązania do tradycji,
  • poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych,
  • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego,
  • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,
  • poznanie historii powstania czekolady,
  • rozwijanie poczucia rytmu,
  • poznawanie symboli Świąt Wielkanocnych,
  • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
  • rozwijanie umiejętności słuchania instrukcji ze zrozumieniem,
  • wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy,
  • poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki,
  • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach,
  • wdrażanie do szanowania emocji innych,
  • rozwijanie empatii,
  • poznanie pojęcia „film animowany”,
  • kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości,
  • rozwijanie mowy,
  • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej,
  • poznanie pojęcia „teatr”,
  • rozwijanie umiejętności przeliczania i stosowania liczebników porządkowych,
  • wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw,
  • poznanie cech baletu i opery,
  • rozwijanie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej,
  • rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci,
  • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,
  • poznanie roli aktora w teatrze,
  • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
  • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych,
  • budowanie wiary we własne siły,
  • gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły,
  • zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,
  • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
  • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,
  • ćwiczenie pamięci,
  • wdrażanie do zgodnej współpracy,
  • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,
  • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,
  • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,
  • poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania,
  • rozwijanie umiejętności wokalnych,
  • nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,
  • poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie,
  wdrażanie do poszanowania pracy innych.