Żabki Tematyka zajęć

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na kwiecień 2019

W oparciu o nową „Podstawę programową” z 2017 r oraz  program „Plac zabaw”

dla 4 latka

Krąg tematyczny:

1. Praca rolnika            

2. Dbamy o nasza planetę

3. Wielkanoc

4. Tajemnice książek

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

·         Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.

·         Kształtowanie umiejętności współdziałania.

·         Doskonalenie umiejętności manualnych.

·         Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.

·         Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.

·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

·         Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.

·         Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.

·         Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.

·         Rozwijanie umiejętności składania życzeń.

·         Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.

·         Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.

·         Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.

·         Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.

·         Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.

·         Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.

·         Zapoznanie dzieci  z etapami powstawania chleba.

·         Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.

·         Kształtowanie umiejętności współpracy.

·         Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.

·         Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.

·         Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.

·         Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.

·         Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

·         Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

·         Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.

·         Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.

·         Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.

·         Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.

·         Poznanie sposobów wykorzystania prądu.

·         Kształtowanie świadomości ekologicznej.

·         Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.

·         Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.

·         Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.

·         Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

·         Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru.

·         Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.

·         Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.

·         Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.

·         Wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi przez zabawę w sklep.

·         Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni.

·         Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie.

·         Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd,

treść).