Żabki Tematyka zajęć


 

 

Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na grudzień 2018

w oparciu o nową „Podstawę programową” z 2017 r oraz  program „Plac zabaw”

dla 4 latka

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

·         Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.

·         Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.

·         Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.

·         Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp.

·         Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.

·         Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego.

·         Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adres.

·         Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.

·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

·         Rozwijanie sprawności manualnych dzieci.

·         Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.

·         Wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących dzieci.

·         Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat  zwyczajów związanych ze świętami.

·         Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.

·         Uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.

·         Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych przygotowaniu jedzenia (wałkowanie, mieszanie, ugniatanie).

·         Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca.

·         Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

·         Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.

·         Wspomaganie dzieci, aby dokończały rozpoczętą pracę.

·         Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.

·         Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.

·         Budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi z różnych zawodów.

·         Rozwijanie u dzieci procesów spostrzegania poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie konkretnych przedmiotów i ich odpowiedników na ilustracjach.

·         Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.

·         Kształtowanie u dzieci umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy.

·         Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.

·         Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych.

·         Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.

·         Doskonalenie u dzieci umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami.

·         Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.

·         Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci, poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu.

·         Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, ćwiczenie równowagi.

·         Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu.

·         Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.

·         Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.

·         Kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi.

·         Stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu.

·         Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

·         Doskonalenie zmysłu równowagi.

·         Wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości.

·         Wzmacnianie więzi rodzinnych podczas kolędowania i udziału w bożonarodzeniowych warsztatach

·         Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.

·         Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.

·         Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.

·         Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.

·         Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

·         Kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.