Słoneczka Tematyka zajęć

 
Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej na grudzień 2018
w oparciu o nową „Podstawę programową” z 2017 r oraz  program „Plac zabaw”
dla 4 latka

 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

·         Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.
·         Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
·         Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.
·         Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp.
·         Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.
·         Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego.
·         Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie adres.
·         Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.
·         Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
·         Rozwijanie sprawności manualnych dzieci.
·         Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
·         Wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących dzieci.
·         Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat  zwyczajów związanych ze świętami.
·         Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.
·         Uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.
·         Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych przygotowaniu jedzenia (wałkowanie, mieszanie, ugniatanie).
·         Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca.
·         Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
·         Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.
·         Wspomaganie dzieci, aby dokończały rozpoczętą pracę.
·         Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.
·         Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.
·         Budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi z różnych zawodów.
·         Rozwijanie u dzieci procesów spostrzegania poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie konkretnych przedmiotów i ich odpowiedników na ilustracjach.
·         Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
·         Kształtowanie u dzieci umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy.
·         Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
·         Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych.
·         Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.
·         Doskonalenie u dzieci umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami.
·         Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
·         Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci, poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu.
·         Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, ćwiczenie równowagi.
·         Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu.
·         Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.
·         Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.
·         Kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi.
·         Stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu.
·         Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
·         Doskonalenie zmysłu równowagi.
·         Wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości.
·         Wzmacnianie więzi rodzinnych podczas kolędowania i udziału w bożonarodzeniowych warsztatach
·         Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
·         Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.
·         Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.
·         Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.
·         Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
·         Kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.