RODO

18.02.2019
Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych
w Przedszkolu Publicznym nr 29 w Opolu
pełni  Pan Ryszard Lasik
kontakt:
iod@cuw.opole.pl
tel. 77 446 11 03
 

Klauzula RODO dla Rodziców
 
Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:
  • Administratorem Pani/Pana  (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka)  danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 29  z siedzibą w 45-858 Opole przy ul. Kasprzaka 1, tel.: 77 4743584, mail: przedszkole@pp29.opole.pl
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu możliwy jest pod numerem tel.: 77 44 61 103 lub adresem email : iod@cuw.opole.pl
  • Dane osobowe Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych  i wychowawczych w placówce.
  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. Centrum Usług Wspólnych w Opolu.
  • Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka) dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola oraz przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nieprzyjęciem Pani/Pana dziecka do przedszkola.
 

« powrót