Muchomorki Tematyka zajęć

Znalezione obrazy dla zapytania Mikołaj

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 6-LETNICH NA MIESIĄC GRUDZIEŃ
w oparciu o program „Zabawy z porami roku”

 

TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

 1. Chcę być świętym mikołajem

 2. Dokarmiamy ptaki.

 3. Zbliżają się święta.

 4. Mój przyjaciel miś.

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 • Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

 • zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;

 • wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;

 • spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;

 • komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;

 • uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;

 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;

 

 • Emocjonalny obszar rozwoju dziecka:

 • rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;

 • szanuje emocje swoje i innych osób;

 • przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;

 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej

 • szuka wsparcia w sytuacjach dla niego trudnych emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników

 • Społeczny obszar rozwoju dziecka:

 • przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;

 • posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;

 • używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;

 • nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywania dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość

 • respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby

 • obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe

 

 

 • Poznawczy obszar rozwoju dziecka:

 • wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;

 • odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;

 • wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;

 • eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;

 • wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;

 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;

 • przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

 • czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole, znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie

 • rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności

 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie, uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych.

 • klasyfikuje przedmioty wg. wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy