Krasnoludki Tematyka zajęć

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ
na m-c KWIECIEŃ dla dzieci 3-letnich w oparciu
o program „Kocham Przedszkole” i
„Podstawę programową”.
 
Tematyka kompleksowa:
  1. W WIEJSKIM GOSPODARSTWIE
  2. W ZGODZIE Z NATURĄ
  3. ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ
  4. LEGENDY POLSKIE
 
 
Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:
Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.
Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.
Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego na boisku przedszkolnym
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.