Biedronki Tematyka zajęć

PLAN  PRACY  WYCHOWAWCZO-
DYDAKTYCZNEJ
na miesiąc  - Kwiecień
dla  dzieci   4-5 – letnich
w oparciu o nową „Podstawę programową”z 2017 roku i program wychowania przedszkolnego pt. „Zabawy z porami roku”
 
Tematyka  kompleksowa:
 1.  Nadchodzi wiosna
 2. Zwierzęta pod ochroną
 3. Bajki i baśnie
 4. Wielkanoc
Zadania programowe:
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Ukazanie piękna budzącej się do życia przyrody
 • Rozbudzanie zamiłowań do poezji
 • Wdrażanie do dłuższego skupiania uwagi
 • Kształcenie umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia faktów
 • Kształtowanie szybkości poprzez szybkie reagowanie na sygnały
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie znanym dzieciom
 • Rozwijanie wyobraźni plastycznej i umiejętności segregowania
 • Dostrzeganie zmian zachodzących na przedwiośniu w świecie roślin
 • Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej
 • Kształcenie wrażliwości muzycznej i rozwijanie predyspozycji muzycznych
 • Kształcenie inwencji twórczej dzieci oraz rozwijanie wyobraźni i fantazji
 • zapoznanie dzieci z tradycyjnym sposobem wykonania kukły Marzanny oraz zwyczajem pożegnania zimy i powitania wiosny
 • Wdrażanie do bezpieczeństwa
 • Utrwalenie nazw kwiatów i ptaków
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania odgłosów wiatru, burzy, deszczu, śpiewu ptaków
 • Układanie zdania z nazwami ptaków
 • Budzenie zainteresowań życiem zwierząt w innych krajach, w odmiennych warunkach geograficznych
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej
 • Zapoznanie ze zwierzęciem chronionym w Polsce
 • Rozwijanie sprawności manualnych
 • Rozwijanie cech motoryki: zwinność i szybkość
 • Doskonalenie orientacji w przestrzeni
 • Rozwijanie myślenia i słuchu fonematycznego
 • Ćwiczenie umiejętności niezbędnych do nauki czytania
 • Poznanie wiadomości o jeżach
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy
 • Koordynacja ruchów rąk i palców z pracą oczu
 • Rozwijanie umiejętności plastyczno – technicznych
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych
 • Stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej
 • Rozwijanie cech motoryki: zwinność i szybkość
 • Wzbogacanie słownictwa o pojęcia związane o ochroną gatunkowa w Polsce
 • Utrwalenie znajomości pór roku.
 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Wzbogacenie wiadomości przyrodniczych
 • Wdrażanie do wspólnej, zgodnej zabawy
 • Zapoznanie z ptakiem chronionym w Polsce,
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy
 • Kształtowanie prawidłowej postawy
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawani zwierząt chronionych
 • Rozwijanie mowy i myślenia
 • Rozwijanie umiejętności globalnego czytania
 • Rozwijanie umiejętności mówienia i budowania zdań
 • Rozwijanie twórczości słownej
 • Nabywanie umiejętności aktorskich
 • Wdrażanie do prawidłowego określania kierunków i położenia przedmiotów                   w przestrzeni
 • Rozwijanie procesów myślowych, porównywania i dokonywania uogólnień
 • Zapoznanie dzieci z treścią wiersza Juliana Tuwima „Rzepka
 • Kształcenie słuchu muzycznego i pamięci muzycznej
 • utrwalenie pojęć: autor, ilustrator, wydawca
 • Rozwijanie zainteresowań dzieci książką
 • Wdrażanie do właściwego zachowywania się w miejscach publicznych
 • Rozwijanie sprawności ruchowych: gibkości
 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i tradycjami świątecznymi
 • Zapoznanie dzieci z rolą biblioteki
 • Zapoznanie z wyglądem małej i wielkiej litery „w, W,
 • Kształcenie umiejętności rozróżniania i nazywania zbóż,
 • Kształcenie umiejętności pracy w zespole
 • Aktywizacja umysłu i ciała dziecka do działania
 • Wprowadzenie pojęć: kukiełka, marionetka, pacynka
 • Zachęcanie dzieci do podtrzymywania tradycji świątecznych
 • Kształcenie umiejętności obserwacji
 • Wdrażanie do zachowanie dyscypliny w pracy 
 • Uzmysłowienie dzieciom bogactwa różnych tworzyw, ich faktur i barw
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Rozwijanie poczucia rytmu
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania liter i czytania.
 • Rozwijanie pamięci mechanicznej
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • Kształcenie orientacji przestrzennej oraz poczucia rytmu i estetycznego poruszania
 • Rozwijanie sprawności fizycznych takich jak siła, zręczność, zwinność
 • Przygotowanie do nauki pisania i czytania
 • Poznanie ciekawostek z życia jaskółki